SAVEZ UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Savez udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije osnovan je 1987.godine, prvobitno pod nazivom Savez organizacija invalida općine Čakovec, temeljem odluke sa sjednice inicijativnog odbora za osnivanje Saveza održane dana 09.12.1985.godine, na inicijativu Republičke konferencije za zaštitu i rehabilitaciju invalida SRH.
Tadašnje članstvo sačinjavali su Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama općine Čakovec, Organizacija civilnih invalida rada Općine Čakovec, Savez slijepih Hrvatske-Općinska organizacija Čakovec, Savez osoba oštećena sluha Čakovec, Savez invalida rada Hrvatske, Općinska konferencija Čakovec i Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida općine Čakovec. Prvom predsjednicom predsjedništva imenovana je Janja Balent, a tajnicom Katica Martinjaš. Prvo sjedište Saveza bilo je u Čakovcu, na adresi Vladimira Nazora 16.
Osnovni sadržaj djelatnosti Saveza tada je bio unapređivanje društvenog položaja i uloge invalida u samoupravnoj socijalističkoj zajednici, dogovaranje i usklađivanje aktivnosti članica u pogledu rješavanja pitanja od zajedničkog interesa, u skladu sa širim društvenim interesom i sudjelovanje u proširivanju sistema društvene brige, rehabilitacije i zaštite invalida.
1990. godine izmjenjuje se sjedište Saveza, na adresu Čakovec, Maršala Tita 29.
1995. godine tadašnji Savez organizacija invalida općine Čakovec mijenja svoj naziv u Savez organizacija invalida Županije Međimurske, sa sjedištem u Čakovcu, Kralja Tomislava 29.
1997. godine društvena organizacija Savez organizacija invalida Županije Međimurske postaje udruga, sukladno stupanju na snagu Zakona o udrugama.
1998. godine Savez udruga invalida Međimurske županije upisan je u Registar udruga Međimurske županije.
2002. godine Savez udruga invalida Međimurske županije mijenja svoju adresu na Čakovec, Perivoj Zrinskih 2.
2005. godine Savez udruga invalida Međimurske županije mijenja svoj naziv u Savez udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije.
2007. godine Drušvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida istupa iz članstva Saveza.
2013. godine u Savez se učlanjuje Udruga za sindrom Down Međimurske županije, te uz ostale udruge članice, Udrugu slijepih Međimurske županije, Udrugu za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije, Udrugu tjelesnih invalida Međimurja, Udrugu invalida rada Međimurske županije i Udrugu gluhih i nagluhih Međimurske županije Čakovec, postaje 6. članicom Saveza.

Danas Savez udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije okuplja i udružuje osobe s invaliditetom iz Međimurske županije i radi na unaprjeđivanju profesionalne orijentacije, rehabilitacije, zapošljavanja, kulturno-kreativnih aktivnosti, odmora i oporavka, sporta i rekreacije te društveno-zabavnog života osoba s invaliditetom.

VIZIJA
Osobe s invaliditetom su prihvaćene i integrirane u društvo u svim aspektima života.

MISIJA
Savez udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije radi na poboljšanju kvalitete života djece s poteškoćama u razvoju, odraslih osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.

STRATEGIJA 2017-2018
Organizacijski razvoj
1/ Jačanje kapaciteta Saveza, usmjerenost ka većoj kvaliteti i učinkovitosti
2/ Jačanje članstva Saveza

Programski razvoj
3/ Aktivnije lobiranje i zagovaranje prava osoba s invaliditetom
4/ Jača senzibilizacija i informiranje javnosti i osoba s invaliditetom
5/ Pravna podrška za udruge osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom i njihove obitelji

Djelatnosti Saveza:

 • koordiniranje, dogovaranje, usmjeravanje i izvršavanje poslova i zadataka od zajedničkog interesa svih članica,
 • briga o poštivanju ljudskih prava i ukidanju svih oblika diskriminacije nad osobama s invaliditetom,
 • predlaganje, izmjena i dopuna postojećih ili donošenje novih strategija, propisa, politika i mjera kojima se unaprjeđuje položaj osoba s invaliditetom,
 • promicanje sudjelovanja osoba s invaliditetom u svim oblicima javnog života i svim procesima odlučivanja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razni,
 • zaštita fizičkog i mentalnog zdravlja osoba s invaliditetom,
 • razvijanje suradnje s udrugama i savezima, institucijama i tijelima koji u svom djelovanju imaju sadržaje važne za osobe s invaliditetom,
 • unaprjeđivanje svih oblika mobilnosti za osobe s invaliditetom i praćenje provedbe Zakona o arhitektonskim barijerama,
 • redovito obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom te poticanje stvaralačke i kulturne aktivnosti članica na prigodnim manifestacijama,
 • osiguranje kontinuiranog rada Saveza,
 • upoznavanje javnosti o svojem radu putem internog i javnog priopćavanja,
 • poštivanje i pridržavanje Etičkog kodeksa Saveza,
 • savjetovanje i informiranje osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji
 • promocija socijalnog poduzetništva
 • ostale djelatnosti socijalnog poduzetništva.

Od 1999. godine Savez kontinuirano obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom  kroz organizaciju i održavanje okruglih stolova u svrhu edukacije članova Udruga članica Saveza, kao i članova njihovih  obitelji  kako na najbolji način koristiti pozitivne  zakonske propise i ostvariti svoja prava, kao i korištenje prevencije u liječenju i na taj način provoditi prevenciju progresije invaliditeta, a  sve u interesu kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom. Od iste godine organizira se i obilazak ustanova koje brinu o osobama s invaliditetom.

Aktivnosti koje se od 2003. godine provode kontinuirano su Radionice na otvorenom.
Krajnji cilj  navedenih aktivnosti jest  senzibilizirati   lokalnu upravu i samoupravu, te  širu  društvenu  zajednicu  i  upoznati   ih sa  problemima  i  potrebama   osoba  s  invaliditetom  kako  bi  svojim  razumijevanjem  te konkretnim doprinosom  pomogli  ostvarenju   što  kvalitetnijeg  života  osoba  s  invaliditetom.

Glavni donatori navedenih aktivnosti, a i ostalih projekata su: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zaklada Zamah, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Međimurska županija i općine, Grad Čakovec, Prelog i Mursko Središće, HEP, te poduzetnici Međimurske županije.