MEĐIMURSKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU U DJETINJSTVU

Aktivnosti / usluge socijalnog uključivanja:

  • Savjetovalište za roditelje (psiholog, defektolog, logoped, fizoterapeut, radni terapeut, socijalni radnik, pravnik – redovna aktivnost)
  • Kraći predškolski programi – igraonica za djecu s razvojnim teškoćama (travanj – prosinac 2014.)
  • Pomoć pri integraciji u redovne odgojno-obrazovne sustave – organizacija asistenata (redovna aktivnost)
  • Usluga logopeda za dječje vrtiće (prema sporazumu s dječjim vrtićima)
  • Individualan rad defektologa, logopeda, psihologa, fizioterapeuta (redovna aktivnost)
  • Edukacije, stručni skupovi, javne tribine za roditelje, stručne djelatnike, korisnike programa i širu javnost (redovna aktivnost)
  • Informativna, organizacijska i programska stručna podrška udrugama, institucijama i državnim tijelima u pokretanju programa rane intervencije u Međimurju i Hrvatskoj (redovna aktivnost)