Udruga slijepih Međimurske županije

Udruga slijepih Međimurske županije kroz partnerstva i suradnje osigurava osobama s invaliditetom i djeci s poteškoćama u razvoju stručnu podršku, pomoć pri ostvarivanju materijalnih i drugih prava te provodi aktivnosti društvenog/socijalnog uključivanja u lokalnu zajednicu.

Udruga slijepih Međimurske županije je nevladina i neprofitna udruga koja okuplja osobe oštećena vida s područja Međimurja. Udruga je osnovana 27. srpnja 1951. godine i danas broji oko 200 članova. Na lokalnoj razini, članica je Saveza udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije i na nacionalnom nivou članica Hrvatskog saveza slijepih. Članom Udruge može postati svaka osoba koja na boljem oku s korekcijom ima oštrinu vida manju od 5 posto normalne vidne oštrine i osoba koja, bez obzira na oštrinu vida, ima vidno polje od 20 stupnjeva i manje, a ima stalno prebivalište na području Međimurja. Udruga je 2001. godine od predsjednika Republike, Stjepana Mesića za 50-godišnjicu kontinuiranog rada i brigu za slijepe dobila Povelju Republike Hrvatske. Sjedište udruge je u Čakovcu, Kralja Tomislava 34. Predsjednica udruge je Marija Ciglar, a dopredsjednik Krunoslav Frančić.

Udruga slijepih Međimurske županije djeluje s ciljevima:
– okupljanja slijepih osoba s područja Međimurske županije radi njihove rehabilitacije, socijalnog uključivanja i poboljšanja kvalitete života,
– promicanja, razvoja i unapređivanja položaja slijepih osoba u svim segmentima života te zaštita njihovih prava i interesa kao dijela temeljnih ljudskih prava, a osobito dostojanstva, jednakih mogućnosti, primjene univerzalnog dizajna i pristupačnosti, ravnopravnosti i nediskriminacije te života u zajednici uz podršku,
– pružanja informativne, edukativne i ostale stručne potpore osobama s oštećenjem vida.

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije osnovana je 1969. godine kao Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije. Od tada djeluje kao socijalno-humanitarna, neprofitabilna organizacija koja okuplja roditelje, prijatelje i stručnjake. Oni svojim radom pomažu osobama s mentalnom retardacijom kako bi se one osjećale ravnopravnim članovima sredine u kojoj žive. Trenutno ima 465 nominalnih i 296 redovnih članova.

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije djeluje s ciljevima:
– okupljanja i poticanja roditelja osoba s intelektualnim teškoćama, skrbnika, građana, prijatelja, stručnih djelatnika i javnosti na izvršavanju aktivnosti u korist osoba s intelektualnim teškoćama;
– predlaganja nadležnim tijelima izmjene i dopune postojećih ili donošenje novih propisa i mjera u korist osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji;
– informiranja roditelja i obitelji osoba s intelektualnim teškoćama o pravima i mogućnostima zbrinjavanja i zaštite svojih članova;
– osnivanja raznih oblika skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama i njihove obitelji;
– organiziranja edukacija roditeljima kao pomoć za život u obitelji sa svojim članom s intelektualnim teškoćama;
– poticanja i organiziranja sportskih, rekreativnih, zabavnih, kulturnih, umjetničkih i drugih aktivnosti osoba s intelektualnim teškoćama;
– pomaganja osobama s intelektualnim teškoćama oko rehabilitacije, zapošljavanja i socijalno – zdravstvene zaštite, u rješavanju ostvarivanja i korištenja zakonskih prava organiziranjem savjetovališnog rada.

Sjedište udruge je u Čakovcu, Perivoj Zrinskih 2. Predsjednica udruge je Marija Puklek.

Udruga invalida rada Međimurske županije

Udruga invalida rada Međimurske županije osnovana je 1968. godine. Svojim radom i zalaganjem Udruga je prepoznata u Gradu Čakovcu i Međimurskoj županiji kao borac za prava i pomoć invalidima rada kao i ostalim osobama s invaliditetom.

Udruga invalida rada Međimurske županije je dobrovoljna, nestranačka i neprofitabilna udruga koja okuplja invalide rada sa svrhom ostvarivanja, zaštite i usklađivanja pojedinačnih, osobnih i zajedničkih interesa i unapređivanja kvalitete njihova života. Sjedište udruge je u Čakovcu, A. Schulteissa 16. Predsjednik Udruge je Zlatko Novak. Udruga invalida rada ima oko 350 članova.

Udruga kontinuirano provodi projekt „Radionice na otvorenome“ tokom cijele godine na tjednim druženjima koje razmjenom iskustava doprinose kvaliteti prezentacije projekta, s ciljem senzibilizacije šire društvene zajednice o problemima osoba s invaliditetom i njihovog uključivanja u rješavanju  problematike osoba s invaliditetom. Također smo sustavno provodili projekt „Prevencija progresije invaliditeta“ kroz okrugle stolove s temom o zdravstvenoj i pravnoj problematici invalida rada u suradnji s Domom zdravlja Čakovec, HSUIR-om i SOIH-om. Kontinuirano provodimo aktivnosti obilježavanja 21.ožujka -Nacionalni dan invalida rada i 03. prosinac  – Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Imamo izrazito dobru suradnju s ostalim organizacijama osoba s invaliditetom u Gradu Čakovcu i Međimurskoj županiji i predstavnicima medija. Udruga je razvila dobru suradnju s Volonterskim uredom Međimurja, Autonomnim centrom-ACT.

Ciljevi udruge:

Prati, analizira i razmatra stanje i primjenu propisa na području prevencije invalidnosti,posebne zaštite invalida rada i okoliša u kojem žive, te predlaže nadležnim državnim tijelima donošenje mjera i propisa za unapređenje pravnog i gospodarskog položaja invalida rada i drugih osoba s invaliditetom.

Posebice se zalaže i brine za rješavanje i prevladavanje teškoća i problema svojega članstva, a u te svrhe surađuje s lokalnom samoupravom i upravom, kao i drugim čimbenicima od značaja za rješavanje problema invalida rada i unapređenje kvalitete njihova života.

Pomaže u ostvarivanju raznih oblika socijalne i druge pomoći.

Udruga za sindrom Down Međimurske županije

Udruga za sindrom Down Međimurske županije osnovana je 2004. godine sa osnovnim ciljem okupljanja osoba sa sindromom Down u Međimurskoj županiji, njihovih roditelja, ali i svih drugih osoba koje mogu i žele pridonijeti radu Udruge. Sjedište udruge je u Čakovcu, A.Schulteissa 19. Predsjednica udruge je Višnja Horvat, a dopredsjednica Lidija Fažon. Udruga ima 64 člana.

Osnivač Udruge : Silvija Pucko

CILJEVI I ZADAĆE UDRUGE (prema Statutu udruge):

Udruga za sindrom Down Međimurske županije nastala je kao izraz želje da postane organizacija koja okuplja osobe sa sindromom Down u  Međimurskoj županiji.

Temeljni cilj Udruge je senzibilizacija društvene zajednice prema osobama sa sindromom Down, pružanje sveobuhvatne pomoći i podrške osobama sa sindromom Down te  njihovo puno uključivanje u sve segmente života zajednice.

Radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom Udruga može obavljati, u skladu sa zakonom, sve djelatnosti koje služe ostvarenju ciljeva, a osobito akcije i projekte u sljedećim aktivnostima:
· poticanje nastojanja da se osigura vodeća uloga Udruge u svim područjima koja se odnose na život i rad osoba sa sindromom Down;
· poticanje pomoći, podrške i osposobljavanja svih osoba sa sindromom Down i njihovih obitelji;
· poticanje stvaranja okruženja u kojem će svi ljudi prepoznati i prihvatiti vrijednost i dignitet osoba sa sindromom Down;
· poticanje usvajanja principa da svaka osoba sa sindromom Down ima pravo dobiti primjerenu i kvalitetnu medicinsku, edukacijsku i rehabilitacijsku skrb koju zahtjeva njezino stanje, a kako bi ta osoba najbolje razvila sve svoje mogućnosti;
· poticanje stručnog rada s osobama sa sindromom Down I njihovim obiteljima kako bi bi se brže I bolje rješavale pojedinačne potrebesvake osobe sa sindromom Down;
· promoviranje principa normalizacije na način da se promjene, humaniziraju i dignificiraju sve službe o kojima osobe sa sindromom Down i njihove obitelji ovise;
· poticanje specijalizirane zdravstvene skrbi za osobe sa sindromom Down
· poticanje suradnje sa srodnim i drugim udrugama i institucijama u zemlji i inozemstvu koje djeluju u korist osoba sa sindromom Down;
· poticanje uvođenja posebnih i prilagođenih zdrastvenih, obrazovnih i rehabilitacijskih programa za osobe sa sindromom Down
· poticanje osnivanja i rada znanstvenih grupa koje će proučavati i izvještavati o svom radu u sljedećim područjima:
– motorički, mentalni i psihosocijalni razvoj osobama sa sindromom Down u različitim životnim dobima;
– programi rane intervencije i obrazovanja prilagođeni osobama sa sindromom Down;
– integracija osoba sa sindromom Down u sve segmente zajednice;
· poticanje edukacijskih aktivnosti (igraonice, radionice, stručni seminari, tečajevi, obrazovni programi);
· poticanje:
– kulturnih aktivnosti (izložbe, tribine, predstave, koncerti svojih članova);
– sportskih aktivnosti (vježbaonice, natjecanja);
– slobodnih aktivnosti (ljetni kampovi, manifestacije podrške, dobrotvorne aktivnosti);
· poticanje promotivno-informativnih aktivnosti (izdavanje publikacija u skladu sa zakonom, koristenje tiskovnih I drugih medija javnog priopćavanja vezanih uz aktivnosti Udruge);
· poticanje proučavanja I predlaganja zakonskih propisa kako bise osigurale službe potrebne za ostvarenje najviše kvalitete življenja osoba sa sindromom Down. 

Udruga gluhih i nagluhih Međimurske županije

Udruga gluhih i nagluhih Međimurske županije je dragovoljna, nestranačka i neprofitna udruga sa socijalno humanitarnim ciljevima koja okuplja osobe oštećena sluha (gluhe, nagluhe i gluhoslijepe) i osobe oštećena sluha sa ugrađenim kohlearnim implantatom (umjetnom pužnicom) sa područja Međimurske županije u svrhu ostvarivanja njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa.

Sjedište udruge je u Čakovcu, Perivoj Zrinskih 2. Predsjednica Udruge je Mirela Igrec.
Djeluje od 5. ožujka 1956., a danas okuplja 220 članova.

Osnovni cilj Udruge je prevladavanje posljedica teških komunikacijskih barijera koje se očituju u nepovoljnom socijalnom i kulturološkom položaju osoba oštećena sluha.

Misija i vizija:

Društvo jednakih mogućnosti za osobe oštećena sluha.

Rad na unaprjeđenju kvalitete života osoba oštećena sluha i skrb o djeci oštećenog sluha predškolske i osnovnoškolske dobi.

Društvo multiple skleroze Međimurske županije

O nama

Društvo multiple skleroze Međimurske županije je dobrotvorna, nevladina, humanitarna, socijalno-društvena organizacija osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih neuroloških bolesti. Društvo je osnovano u svrhu ostvarivanja radnji i mjera na promicanju liječenja i rehabilitacije, istraživanja i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih neuroloških bolesti. Društvo je osnovano 2002. godine. Članica smo Saveza Društava multiple skleroze Hrvatske, Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske. Od ove godine, 2006., Članica smo Europske MS Platforme u Brusselsu (Briselu-Belgija). Osnovali smo stručno-savjetodavni odbor, koji sačinjavaju: neurolog, psiholog, urolog, socijalni radnik i fizioterapeut. Osnovali smo grupu volontera od pokretnih članova Društva, te članova njihovih obitelji.

Što je multipla skleroza?

Multipla skleroza (MS) je bolest središnjeg živčanog sustava, koji se sastoji od dva dijela: mozga i leđne moždine. Većini bolesnika znaci MS-e javljaju se između 20.-te i 45.-te godine života. Bolest se rijetko otkrije u dobi prije 15.-te, a njezin nastup nakon 55.-te godine je izuzetan.

“Multipla skleroza je jedna od sve češćih neuroloških bolesti, koja se javlja iznenada, a pravi uzrok još do danas nije poznat. Većina oboljelih ima smetnje vida, utrnulost, ukočenost i tremor organa za kretanje. Na žalost, pošto još uvijek nije pronađeni adekvatni lijek, bolest često završava teškom invalidnošću. Rijetki oboljeli su sposobni nakon utvrđivanja dijagnoze i dalje biti radno sposobni. Većina oboljelih od MS-e nakon saznanja o samoj bolesti to teško prihvaća, pa se stoga javljaju depresije, a samim time i zatvaranje i izoliranje od društva. Većina oboljelih može očekivati normalno dugi životni vijek, iako vrlo mali dio može podleći bolesti nakon više godina, zbog razvijanja komplikacija, kao što su upala pluća ili kronična upala bubrega s njihovim zatajenjem. ”Klinika za neurologiju KB “Sestre milosrdnice” Zagreb

Ciljevi Društva

 • Promicanje ljudskih prava i djelovanja na izjednačavanju mogućnosti osoba oboljelih od MS-e i srodnih bolesti.
 • Poticanje i iniciranje unapređenja istraživanja, liječenja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od MS-e.
 • Iniciranje i predlaganje nadležnim tijelima mjera za unapređivanje kvalitete života i uloge u društvu oboljelih od MS-e i srodnih bolesti, te njihove pravne i materijalne zaštite.
 • Poticanje i podupiranje osnivanja klubova, odnosno drugih oblika osposobljavanja oboljelih od MS-e i srodnih bolesti, te organiziranog korištenja slobodnog vremena u cilju socijalizacije.
 • Suradnja i udruživanje sa srodnim Udrugama ili Društvima, te uključivanje u međunarodne srodne organizacije.

Djelatnosti Društva

 • Okupljanje pokretnih i nepokretnih članova, te članova njihovih obitelji.
 • Obilazak ipomoć nepokretnim i teško pokretnim članovima, uz sudjelovanje volontera, fizioterapeuta i socijalnog radnika.
 • Kontinuirano provođenje projekata i programa financiranih od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, te dijelom od lokalne i regionalne samouprave i donacija.
 • Kontakt s liječnicima opće medicine, zdravstvenim ustanovama i centrima za rehabilitaciju, radi što kvalitetnijeg liječenja i rehabilitacije.
 • Aktivno sudjelovanje na svim simpozijima u organizaciji Saveza Društava multiple skleroze Hrvatske i Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske.
 • Jednom tjedno kroz kreativne radionice organiziramo druženja svih članova Društva, kako bismo im pomogli da se što više uključe u život zajednice, prema svojim mogućnostima i sklonostima.
 • Informiranje članova Društva i građanstva o pravima, obavezama, povlasticama i radu Društva.